Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac.

Članak 2.

Popis pravnih osoba iz članka 1. ove Odluke obuhvaća trgovačka društva i ustanove od posebnog interesa za Grad Pakrac.
Popis iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke (Privitak I).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 005-01/14-01/01
URBROJ: 2162-04/01-14-1