Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi

O D L U K U
o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca.
Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
Više korisnika usluge mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području Grada Pakraca djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja tvrtka Komunalac d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18 (u daljnjem tekstu davatelj usluga) i/ili drugi davatelj usluge sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada određuju se prema kriteriju količine (volumenu) miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i obračunavaju za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada i troškove obrade otpada.
Kriterij količine prikupljenog komunalnog otpada utvrđuje se prema zaduženom volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, te broju pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju jednog mjeseca.
U iznimnim slučajevima kriterij količine utvrđuje se prema volumenu predanih označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad koje korisnici nabavljaju putem davatelja usluge.

OBVEZE DAVATELJA USLUGA

Članak 6.

Obveze davatelja usluge:

1. Prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Grada Pakraca,
2. Korisnicima usluge postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na javnim površinama,
3. Osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem,
4. Korisnicima usluge osigurati odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
5. Korisnicima usluga osigurati mogućnost nabave posebnih vrećica za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivih vrećica za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada,
6. Na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom,
7. Izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Pakraca(u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
8. Izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
9. Na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, objaviti Opće uvjete poslovanja s korisnicima,
10. Voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
11. Uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim standardima djelatnosti,
12. Prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa,
13. Svako onečišćavanje prouzrokovano odvozom otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah ukloniti, a svako oštećenje sanirati i otpad oko posude pokupiti i pomesti,
14. Prati spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekticirati i održavati ih ispravnima,
15. Spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
16. Surađivati sa stručnim službama Grada Pakraca i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca,
17. Tijekom jedne godine, bez dodatne naknade, najmanje dva puta, doći na poziv korisnika usluge i obaviti prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, čiji volumen ne smije biti veći od 4 m3.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Članak 7.

Obveze korisnika usluge:

1. Koristiti usluge koje pruža davatelj usluga,
2. Plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom,
3. Preuzeti od davatelja usluga odgovarajuće vrećice i standardizirane spremnike za otpad,
4. Sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
5. U najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
6. Spremnike za otpad držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti davatelja usluga,
7. U spremnike za komunalni otpad ne smiju se odlagati žeravica, vrući pepeo, tekućina, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,
8. Zabranjeno je rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati spremnike,
9. Omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja spremnika za otpad u dane određene Programom,
10. Čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada,
11. Miješani komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za biorazgradivi komunalni otpad.
12. Miješani komunalni otpad ili posebne vrećice za miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad ili posebne vrećice za biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad.
13. Papir, staklo, metal, tekstil, plastiku i problematični otpad izdvajati u posebne spremnike na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
14. Krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge ili zbrinuti u reciklažnim dvorištima.

NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 8.

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad ili u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 60 litara, 120 litara, 240 litara i samo za miješani komunalni otpad 1.100 litara.
Označene vrećice za miješani komunalni otpad imaju volumen od 20,00 litara, 30,00 litara, i 60,00 litara.
Označene biorazgradive vrećice za biorazgradivi komunalni otpad imaju volumen od 5,00 litara, 10,00 litara, 20,00 litara i 30,00 litara.
Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
Ovisno o količini otpada, trgovačka društva ili obrtnici mogu zahtijevati od davatelja usluge da im osigura spremnike za prikupljanje papira, metala, tekstila, stakla i plastike u njihovim, ograđenim prostorima uz naknadu.
Spremnici za prikupljanje otpada moraju na sebi imati neizbrisivo otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni i neizbrisivu oznaku davatelja usluge.

PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se jedan puta tjedno.
Prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se dva puta mjesečno.
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo Grada Pakraca može odrediti da se broj tjednih odvoza, u cijelom gradu ili u određenim dijelovima grada, uredi na drugačiji način, sukladno realnim potrebama.

SKUPINE KORISNIKA USLUGE

Članak 10.

Skupine korisnika usluge su:

– Skupina 1 – korisnici usluge koji miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju putem označenih vrećica.
– Skupina 2 – korisnici usluge koji miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnicima otpada bez upotrebe označenih vrećica.

U Skupinu 1 spadaju:

– kućanstva u višestambenim objektima koja zajednički koriste spremnike otpada s drugim korisnicima usluge,
– vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji zajednički koriste spremnike otpada s drugim korisnicima usluge,
– kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja samostalno koriste spremnike otpada a koja su odlučila miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad odlagati u spremnike otpada putem posebno označenih vrećica.

U Skupinu 2 spadaju:

– kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja samostalno koriste spremnike otpada a koja su odlučila miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljati direktno u spremnike otpada, bez upotrebe posebno označenih vrećica,
– vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji samostalno koriste spremnike otpada a koji su odlučili miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljati direktno u spremnike otpada, bez upotrebe posebno označenih vrećica,

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 11.

Korisnici usluge iz Skupine 1 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.
Korisnici usluge iz Skupine 1 označene vrećice s prikupljenim miješanim komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom odlažu u označene spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 12.

Davatelj usluge će korisnicima usluge iz Skupine 1 osigurati jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje vrećica s prikupljenim miješanim komunalnim otpadom i jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje vrećica s prikupljenim biorazgradivim komunalnim otpadom, u skladu sa realnim potrebama korisnika usluge.

NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNA LNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 13.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Pakracu korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju kroz:

– naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
– naknadu za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
– naknadu za dodatno utrošene količine označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 14.

Naknada za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada plaća se ovisno o prosječnom broju odvoza tijekom jednog mjeseca, neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADA ZA DOSTAVLJENE KOLIČINE OZNAČENIH VREĆICA ZA MINIMALNE MJESEČNE VOLUMENE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

Članak 15.

Naknada za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene predstavlja naknadu za procijenjeni volumen miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje tijekom jednog mjeseca stvara jednočlano kućanstvo na području Grada Pakraca.
Minimalni mjesečni volumeni jednaki su za sve korisnike usluge iz Skupine 1.
Minimalni mjesečni volumeni za sve korisnike iz Skupine 1 iznose 60 litara za miješani komunalni otpad i 30 litara za biorazgradivi komunalni otpad.
Davatelj usluge će svim korisnicima usluge iz Skupine 1 dostaviti određeni broj označenih vrećica za miješani komunalni otpad, ukupnog volumena 60 litara i određeni broj označenih vrećica za biorazgradivi komunalni otpad, ukupnog volumena 30 litara.
Način distribucije označenih vrećica iz stavka 4. ovoga članka do korisnika usluge, određuje davatelj usluge.

NAKNADA ZA DODATNO UTROŠENE KOLIČINE OZNAČENIH VREĆICA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

Članak 16.

Nakon potrošnje označenih vrećica koje su im dostavljene za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, korisnici usluge iz Skupine 1 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u isto tako označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad koje nabavljaju putem prodajne mreže koju će odrediti davatelj usluge.

NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 1

Članak 17.

Naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i naknadu za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju putem računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno.
Naknadu za dodatno utrošene količine označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju prilikom kupnje označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 18.

Korisnici usluge iz Skupine 2 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 19.

Svakog korisnika usluge iz Skupine 2 davatelj usluge zadužuje jednim spremnikom volumena 120 litara za miješani komunalni otpad i jednim spremnikom volumena 60 litara za biorazgradivi komunalni otpad.

NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 20.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada korisnici usluge iz Skupine 2 plaćaju kroz:

– naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
– naknadu za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada,
– naknadu za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 21.

Naknada za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada plaća se ovisno o prosječnom broju odvoza tijekom jednog mjeseca, neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADE ZA PREUZETU KOLIČINU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAI BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 22.

Naknada za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada dobije se umnoškom zaduženog volumena spremnika za miješani komunalni otpad, broja odvoza miješanog komunalnog otpada u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre miješanog komunalnog otpada.
Naknada za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada dobije se umnoškom zaduženog volumena spremnika za biorazgradivi komunalni otpad, broja odvoza biorazgradivog komunalnog otpada u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre biorazgradivog komunalnog otpada.

NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 23.

Naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, naknadu za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada i naknadu za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada korisnici usluge iz Skupine 2 plaćaju putem računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno.

KORISNICI VELIKIH PROIZVODNIH, UREDSKIH I POSLOVNIH PROSTORA

Članak 24.

Ovisno o količini komunalnog otpada koji proizvode, korisnici usluge koji su vlasnici ili korisnici velikih proizvodnih, uredskih i poslovnih prostora, mogu s davateljem usluge zaključiti ugovor o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i svih drugih vrsta otpada, kojim se, pored ostalog, definiraju vrste spremnika, vozila putem kojih se pruža usluga, dinamika odvoza te cijene usluga.

NEUSELJENI STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI

Članak 25.

Vlasnici neuseljenih stambenih i poslovnih prostora dužni su davatelju usluge plaćati samo naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u skladu s prosječnim mjesečnim brojem odvoza u tom dijelu Grada.

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Članak 26.

Na području Grada Pakraca krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza davatelja usluge i na zahtjev korisnika usluge.
Davatelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnike usluge o danu i mjestu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te osigurati obavljanje poslova prijevoza istog na zahtjev korisnika usluge.
Zabranjeno je prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena.
Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari i drugi problematični otpad.
Davatelj usluge dužan je zbrinuti predmete iz stavka 5. ovoga članka nakon odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, DRVA, TEKSTILA, KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA TE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Članak 27.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.
Prikupljanje otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja se putem spremnika za biorazgradivi komunalni otpad te specijaliziranih spremnika smještenih na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
Davatelj usluga dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz stavka 1. ovoga članka zbrinuti na propisan način.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke bit će reguliran posebnom odlukom.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014..

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/12
URBROJ: 2162-06/01-14-02