Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 7. Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/14 i „Narodne novine“ broj 37/14) brišu se riječi: „a primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine.“ te se umjesto zareza stavlja točka.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a objaviti će se i u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 10. lipnja 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Klasa: 410-01/14-01/2
Urbroj: 2162-05/01-14-1