Izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENE ODLUKE
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Članak 1.

Članak 18. Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2014) mijenja se i glasi: „Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu početkom predagoške 2014./2015. godine.”

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Izmjene ostaju na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 10. lipnja 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/14-01/1
URBROJ: 2162-03/01-14-