>

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi,

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Članak 1.

Grad Pakrac prenosi komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pakrac, Ulica križnog puta 18 ( MBS: 030145059) bez naknade.
Popis komunalnih vodnih građevina koje se predaju u vlasništvo javnom isporučitelju vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Komunalne vodne građevine iz članka 1. ove Odluke koje Grad Pakrac prenosi u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju a koje su evidentirane u poslovnim knjigama Grada Pakraca su:
2.1. Građevine za javnu vodoopskrbu:

Komunalne vodne građevine

Članak 3.

Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke evidentirane su u poslovnim knjigama Grada Pakraca u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj vrijednosti od 14.891.483,90 kuna.
Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada Pakraca i prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je evidentirati komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je komunalne vodne građevine predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.
Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe.
Komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodne usluge izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za potpisivanje Ugovora iz članka 6. ove Odluke, te poduzimanje svih radnji vezano za provođenje ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 943-01/14-01/9
URBROJ: 2162-06/01-14-01