Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca 2008. – 2012. Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca 2008. – 2012. Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 350-01/13-01/05
URBROJ: 2162-06/01-14-09