Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2013. godinu, u dostavljenom tekstu Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-10/14-01/1
URBROJ: 2162-04/1-14-2