Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/14-01/1
URBROJ: 2162-02/1-14-1