Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09 i 1/13), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine 76/93, 29/07, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

II.

Statut iz točke l. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/13-01/10
URBROJ: 2162-01/01-14-2