Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12.03.2014. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2013. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini. sastavni
je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/3
URBROJ: 2162-06/01-14-03