Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju članka 30. i 30a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Grada Pakraca.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 3.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Pakraca, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove odluke je utvrđeni porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak Grada Pakraca uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak Grad Pakraca broj HR83 1001 0051 7318 1200 8.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnimnovinama“, aprimjenjujeseod1.travnja2014.godine.
Ova Odluka će se objaviti i u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 410-01/14-01/1
URBROJ: 2162-05/01-14-1