Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godine

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 6/13) u st. 1. članka 19. briše se posljednja točka i dodaje tekst:
„u visini do 50.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/14-01/1
URBROJ: 2162-05/01-14-01