Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj je 5. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Članak 1.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

• ministru poduzetništva i obrta, g. Gordanu Marasu, mag. oec. iz Zagreba, za područje gospodarstva,
• g. Ivici Matešu iz Pakraca, za područje drugih društvenih djelatnosti,
• Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/14-01/1
URBROJ: 2162-01/01-14-11