Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 5. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Članak 1.

Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

• Ursu Weberu iz Švicarske, posmrtno,
• Tihomiru Tomčiću, dipl. inž. strojarstva iz Zadra,
• Petru Božiću iz Pakraca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/14-01/1
URBROJ: 2162-01/01-14-10