Odluka o davanju suglasnosti za projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

Članak 1.

Grad Pakrac će sudjelovati u Projektu uspostave veteranskih centara prema pozivu Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Članak 2.

Usvaja se prijedlog lokacije zemljišta za izgradnju Veteranskog centra u Pakracu, označeno kao k. č. br. 24/3, 24/6 i 25/1, sve k. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 561-01/14-01/1
URBROJ: 2162-05/05-14-05