Odluka o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora na tržnici Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora na tržnici Pakrac

Članak 1.

Daje se suglasnost vlasniku Poduzetnički centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora sa zemljištem i pripadajućim priključcima tržnice Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac, putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 2.

Tekst javnog natječaja iz čl. 1. ove Odluke glasi:
„Prodaje se poslovni prostor sa zemljištem i pripadajućim priključcima u vlasništvu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac, putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda kako slijedi:

1.) 4. ETAŽA – Suvlasnički dio 28/1000: Prizemlje – poslovni prostor broj 3 u prizemlju sa 23,94 m2 (neto korisna površina) označen rozom bojom, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 470/7, sve upisano u z. k. ul. 3423, k. o. Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac.
Početna cijena: 137.625,00 kn.

2.) 10.ETAŽA- Suvlasnički dio 40/1000: Prizemlje – poslovni prostor broj 9 u prizemlju sa 34,49 m2 (neto korisna površina) označen ljubičastom bojom, nalazeći u zgradi
izgrađenoj na k. č. br. 470/7, sve upisano u z. k. ul. 3423, k. o. Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac.
Početna cijena 167.280,00 kn.

Uvjeti prodaje

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u„Pakračkom listu“.
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
Uplata jamčevine u iznosu 10 % od početne cijene uplaćuje se na : Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5 , Pakrac, IBAN:HR69 23400091100223524 otvoren kod PBZ Zagreb sa opisom plaćanja: „Jamčevina po natječaju – tržnica“ .
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vraća se cjelokupni iznos jamčevine bez prava na kamatu.

Ponuda mora sadržavati:
ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe iznos ponuđene cijene, koja ne može biti manja od početne cijene

Prilozi uz ponudu:

• fizičke osobe – preslika domovnice,
• obrtnici – preslika obrtnice,
• trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
• potvrdu o uplati jamčevine.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom:“Ponuda za kupnju poslovnog prostora – ne otvaraj“, uz dokumentaciju dostavlja se preporučenom pošiljkom na adresu:
Poduzetnički centar Pakrac, Zona male privrede 5, 34550 Pakrac.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
Cijena nekretnine pod točkom 1. iskazana je s PDV-om.
Porez i prijepis plaća kupac.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor.
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja. Prodaja se obavlja na način„viđeno – kupljeno“ što isključuje bilo kakve naknadne prigovore.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o., Tržnici Pakrac ili na brojeve telefona: 034 412320, 098 463971.

Članak 3.

Tekst javnog natječaja objaviti će se na web stranici vlasnika, web stranici Grada Pakraca i„Pakračkom listu“.

Članak 4.

Sredstva ostvarena prodajom poslovnih prostora iz čl. 2. ove Odluke uložiti će se za poboljšanje uvjeta u prostorima tržnice koji donose prihod.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se vlasnik Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 300-01/14-01/1
URBROJ: 2162-04/01-14-01