Odluka o određivanju člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 48. točke 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13)  gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PROCJENU TROŠKOVA STAVLJANJA U FUNKCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

                Za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta određuje se Marijan Certić, Omanovac 28, 34550 Pakrac, OIB: 17809199674.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

KLASA: 945-01/13-01/6
URBROJ: 2162-05/07-13-5
Pakrac, 18. prosinca 2013. g.