III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca     od 2. 11. 2011. godine

Poslodavac Grad Pakrac sa sjedištem u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, OIB: 79689915301, zastupan po Gradonačelniku mr. sc. Davor Huška dipl. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja P. Krešimira IV. br. 2, OIB: 85709856921, zastupan po predsjedniku Borisu Pleša, dipl. politolog

sklopili su u Pakracu dana 12. prosinca 2013. god.

 

III. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA OD 2. 11. 2011. GODINE

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom ugovaraju se iznimke od primjene odredbi o materijalnim pravima ugovorenim člancima 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca od 02.11.2011. godine, Klasa: 023-01/11-01/01; Urbroj: 2162-02/01-11-01 (u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) u 2014. godini.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 58. stavka 1. Kolektivnog ugovora, regres za korištenje godišnjeg odmora isplatit će se u visini od 500,00 kuna.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 63. stavka 2. Kolektivnog ugovora, visina jedne dnevnice za službena putovanja u RH iznosi 150,00 kuna.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 66. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik s prebivalištem u Pakracu ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 67. Kolektivnog ugovora, troškovi korištenja osobnog automobila u službene svrhe nadoknadit će se u visini od 1,50 kuna po prijeđenom kilometru.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 69. stavka 3. Kolektivnog ugovora, osnovica za obračun jubilarne nagrade  ostvarene u 2014. godini iznosi 1.500,00 kuna.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 1. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od 500,00 kuna.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od 500,00 kuna koji će se isplatiti u novcu.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 3. Kolektivnog ugovora, za svako dijete službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatiti će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 8.

U preostalom dijelu, koji nije obuhvaćen iznimkama navedenim u člancima od 2. do 7. Ovog Dodatka, odredbe članaka 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora primjenjuju se u cijelosti kako glase.

Članak 9.

Ovaj Dodatak primjenjuje se u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine.

Članak 10.

Ovaj Dodatak potpisuje se u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Za Grad Pakrac
Gradonačelnik: Davor Huška v. r. 

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH
Predsjednik: Boris Pleša v. r.