Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/13-01/06
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.