Zaključak o davanju potpore Gradu Vukovaru

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU POTPORE GRADU VUKOVARU

1. Budući da su Grad Pakrac i njegovi stanovnici u Domovinskom ratu prošli kroz stradanja, kako ljudska tako i materijalna, vrlo slična Gradu Vukovaru i njegovim stanovnicima, Gradsko vijeće Grada Pakraca protivi se svim odlukama i metodama koje narušavaju simboliku Grada Heroja.

2. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara u nastojanju da se demokratskim sredstvima osigura poseban status Grada Vukovara vezano uz postavljanje dvojezičnih natpisa na javnim ustanovama i institucijama Grada Vukovara, odgodom primjene prava iz članka 7. stavak 1. Ustavnog zakona.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu vijećnicima Grada Vukovara u svim radnjama koje za cilj imaju proglašenje Vukovara mjestom posebnog pijeteta.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/25
URBROJ: 2162-01/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.