Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU OCJENJIVAČKOG
ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:

– Nikola Šimić prof, predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit, član,
– Darko Grašar, član,
– Mihajla Pavković dipl.iur, članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 2.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

– Nikola Šimić prof, za predsjednika,
– Anamarija Blažević upr. iur, za članicu,
– Mihajla Pavković mag. iur, za članicu,
– Goranka Kansky Pupak dr. med, za članicu,
– Vlatko Adžijević, za člana,
– Zlatko Ančić, za člana,
– Goran Labus, za člana.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/13-01/2
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.