Odluka o pristupanju Grada Pakraca Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09, 1/13) i članka 9. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA PAKRACA UDRUZI
GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Grad Pakrac u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj zastupa gradonačelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/24
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.