Odluka o podjeli trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 202. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA
„KOMUNALAC“ d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Grad Pakrac, kao vlasnik 50% udjela u trgovačkom društvu „Komunalac” d. o. o, Ulica Križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870; pristupa zajedno sa vlasnikom drugih 50% udjela, Gradom Lipikom, podjeli navedenog trgovačkog društva odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog društva.

Članak 2.

Novoosnovano trgovačko društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga obavljat će djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i ostale djelatnosti dopuštene prema odredbama Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), a koje mogu obavljati javni isporučitelji vodnih usluga.
U novoosnovanom trgovačkom društvu zadržavaju se odnosi vlasništva nad vlasničkim udjelima sukladno razmjeru koji su vlasnicima udjela pripadali u društvu koje se dijeli.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/43
URBROJ:2162-01/01-13-02
Pakrac, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.