Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) članak 12. mijenja se i glasi:

„Komunalni doprinos obveznik plaća na osnovu rješenja o komunalnom doprinosu koje donosi nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke. 
Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom. Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva podnositelja zahtjeva, odnosno investitora i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata, koja se plaća za neplaćene javne prihode. Kamata se obračunava za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do dana plaćanja.
Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.
Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli dio utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa bez umanjenja.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu poslije članka 16. dodaje se članak 16a:

„U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznici uplate komunalnog doprinosa se u potpunosti oslobađaju obveze uplate istog, o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje.“

Članak 3.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/13-01/7
URBROJ: 2162-06/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: komunalni doprinos