Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članaka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA GRADSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11) u članku 1. stavku 1. alineji 2. riječi: „Igor Matek“ brišu se i zamjenjuju riječima: „Marijan Širac“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-07/13-01/1
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.