>

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2013/2014.

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2013/2014.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2013/2014. u dostavljenom tekstu.
2. Godišnji plan i izvedbeni program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/13-01/7
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.