Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/13-01/4
URBROJ: 2162-05/01-13-5
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči