Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu “Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija”

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

U OBJEKTU „PODUZETNIČKOG INKUBATORA PAKRAC – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“koji je u vlasništvu Grada Pakraca, a nalazi se na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Objekt iz čl. 1. ove Odluke može se povjeriti na upravljanje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a po posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Zakupodavcem poslovnog prostora u smislu ove Odluke smatra se Grad Pakrac ili osoba kojoj je poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke povjeren na upravljanje posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuju se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke ukupne neto površine 815,32 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

– Poslovni prostor broj 1, ukupne površine neto 194,25 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 2, ukupne površine neto 190,73 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 3, ukupne površine neto 242,50 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: pješački ulaz, predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 4, ukupne površine neto 187,84 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Poslovni prostori iz st. 1. ovog članka namijenjeni su obavljanju proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti.
Svaki poslovni prostor u pravilu činisamostalni predmet zakupa, međutim zboggospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 3. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.
Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca.
Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.
„Poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do pet (5) godina za proizvodne djelatnosti, odnosno do tri (3) godine za servisne djelatnosti.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu odpetnaest (15) kn po m2 + PDV.
Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.
Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Članak 10.

Poduzetnik početnik koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
PROIZVODNA DJELATNOST SERVISNA DJELATNOST
0 – 6 mjeseci ne plaća ne plaća
6 – 12 mjeseci 25% 50%
2. godina 35% 75%
3. godina 50% 100%
4. godina 75%
5. godina 100%

Članak 11.

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine Zakupnik plaća i troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, a u visini stvarno nastalih troškova.

Članak 13.

Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu (22,08 kW po poslovnom prostoru).
Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.
Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do razdoblja određenog u čl. 7. ove Odluke.

Članak 16.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– početni iznos zakupnine po m2,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,  – dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine
– adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
– vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

– naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
– sažeti poslovni plan s obveznom naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
– oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
– iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 7. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

– dokaz o uplati jamčevine,
– obrazac BON 2 ili SOL 2, ne stariji od trideset (30) dana, iz kojeg se vidi da ponuditelj nije bio u blokadi duže od trideset (30) dana u posljednjih šest (6) mjeseci,
– potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
– potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu,
– izjavu o nekažnjavanju.

Trgovačko društvo:

– presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
– BON 1, ne stariji od trideset (30) dana,
– presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine.

Obrtnik:

– presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 11. ove Odluke.

Članak 19.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.
Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu, odnosno naknadu zajedničkih troškova.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 20.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 21.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 22.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti, kao i opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

Članak 23.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 24.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 25.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.
Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem sklapa odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.