Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) te Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (br. IPA2007/HR/16IPO/001-040207) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. godine.

Članak 2.

Strategija iz čl. 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine biti će objavljena na službenoj internet stranici Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/13-01/1
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.