Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem članka 35. stavka 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA PAKRACA

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca, po početnoj cijeni utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka, i to kako slijedi:

1. Stan broj 14 na 4. katu, koji se sastoji od: sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, hodnika i lođe u površini od 35,25 m2, upisan u Knjigu položenih ugovora Pakrac, broj poduloška 245, z. k. ul. 2726, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 99/14, k. o. Pakrac, Andrije Hebranga br. 10, Pakrac;
Početna cijena: 124.244,67 kuna.

2. Stan broj 14 na 3. katu, koji se sastoji od: sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, predsoblja i hodnika u površini od 40,66 m2, upisan u Knjigu položenih ugovora Pakrac, broj poduloška 302, z. k. ul. 2726, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 99/12, 99/14, 99/16, 99/18, k. o. Pakrac, Andrije Hebranga br. 12, Pakrac;
Početna cijena: 232.111,76 kuna.

3. Dvosoban stan na III katu koji nosi oznaku 14, ukupne površine 59,94 m2, upisan u z. k. uložak 2369, poduložak 14, k.o. Pakrac, nalazeći u stambenoj zgradi izgrađenoj na k. č. br. 574/2, k. o. Pakrac, P. Preradovića 1/14, Pakrac;
Početna cijena: 236.600,52 kuna.

4. Suvlasnički udio od ½ dijela nekretnine izgrađene na k.č.br. 574/3, kuća u mjestu, upisana u z. k. ul. 1702, k.o. Pakrac, G. Šuška 2, Pakrac
Početna cijena: 198.222,55 kuna.

Članak 2.

Prodaja nekretnina iz čl. 1. ove Odluke vršiti će se putem javnog natječaja, sve do njihove prodaje, a sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 3.

Tekst natječaja objavit će se u „Pakračkom listu” i na web stranici Grada Pakraca.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/13-01/22
URBROJ: 2162-04/06-13-01
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.