Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA (ZIMSKA SLUŽBA)

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) za razdoblje od 15. studenog 2013. g. do 15. ožujka 2017. g., odabire se tvrtka „Ceste“ d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.