Odluka o kupnji nekretnine za realizaciju projekta doma za starije i nemoćne osobe

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O KUPNJI NEKRETNINE ZA REALIZACIJU
PROJEKTA DOMA ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE

Članak 1.

Kupuje se nekretnina u vlasništvu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, oznake k. č. br. 232, upisana u z. k. ul. 75, k. o. Prekopakra.

Članak 2.

Kupnja nekretnine iz čl. 1. ove Odluke potrebna je radi realizacije projekta Doma za stare i nemoćne osobe putem sredstava iz fondova Europske unije, a za koja se može natjecati Grad Pakrac.

Članak 3.

Kupoprodajna cijena predmetne nekretnine utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku i iznosi 39.929,47 EUR.

Članak 4.

Kupoprodajna cijena iz čl. 3. ove Odluke isplatiti će se prodavatelju GD Crvenog križa Pakrac sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Pakraca u 2 obroka, i to tako da prva polovina bude isplaćena do kraja 2013. godine, a druga polovina u 2014. godini.

Članak 5.

Detalji kupoprodaje predmetne nekretnine urediti će se Ugovorom o kupoprodaji nekretnine, koji će sklopiti GD Crvenog križa Pakrac kao Prodavatelj i Grad Pakrac kao Kupac.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/13-01/9
URBROJ: 2162-04/06-13-01
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.