Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 330/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa tekst: „Krunoslav Kelemen, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca“ mijenja se i glasi: „Marijan Širac, viši stručni suradnik za gospodarstvo“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/2
URBROJ: 2162-04/03-13-1
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči