Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 15 i 28. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU ODBORA ZA
FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

U članku 1. stavku 2., 1. i 2. redak Odluke o izboru Odbora za financije i proračun mijenjaju se i glase: „Morena Mandić Čolić, dipl. uč., za predsjednicu, Željko Troha, za člana“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/16
URBROJ: 2162-01/01-13-03
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.