Odluka o izmjeni Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 10. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU KOMISIJE ZA
STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U članku 1. Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik riječi: „Marijan Širac, mag. oec.“ zamjenjuju se riječima:
„Željko Troha“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/15
URBROJ: 2162-01/01-13-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.