Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013.g. donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 25. Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/09, 5/11, 1/13) iza riječi: „Držića“ briše se točka i dodaje tekst: „- prijelaz preko „malog mosta“ iz smjera Ulice Matije Gupca.“

Članak 2.

U članku 27. stavku 1. briše se podstavak 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/13-01/11
URBROJ: 2162-06/01-13-2
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.