Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom “Poduzetnički inkubator – druga generacija”

Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOM „PODUZETNIČKI INKUBATOR – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. (nastavno: Društvo), čiji je osnivač Grad Pakrac, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“, izgrađenom na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, Pakrac, a koji je vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 2.

Objektom iz čl. 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te ga koristiti sukladno njegovoj namjeni.
Namjena objekta iz čl. 1. ove Odluke je davanje u zakup poslovnih prostora za obavljanje proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Grad Pakrac i Društvo zaključit će poseban Ugovor o upravljanju objektom iz čl. 1. ove Odluke kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca zaključi Ugovor iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Obvezni dijelovi Ugovora iz čl. 4. ove Odluke su:

– ugovorne strane,
– podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
– pravni temelj za način upravljanja objektom,
– djelatnosti koje se mogu obavljati u objektu,
– vrsta i način raspolaganja prihodima ostvarenim uporabom objekta,
– vrste rashoda nastale uporabom objekta,
– međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekta,
– vrijeme na koje se sklapa Ugovor,
– odredbe o prestanku Ugovora,
– stupanje na snagu Ugovora.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.