Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu „Poduzetničkog centra Pakrac“ d. o. o Pakrac u 2012. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu „Poduzetničkog centra Pakrac“ d. o. o, Pakrac u 2012. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvještaj iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/13-01/9
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.