Zaključak o odgodi donošenja Odluke o usvajanju izvještaja o radu „Pakračkog lista“ d. o. o. Pakrac u 2012. godini

Temeljem članka 29. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Odgađa se donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu „Pakračkog lista“ d. o. o, Pakrac do roka iz članka 29. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

2. Obvezuje se uprava trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac da žurno sazove Skupštinu trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac, na kojoj će se utvrditi konačni financijski izvještaji i izvještaj o radu za 2012. g.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/13-01/1
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.