Odluka o razrješenju načelnika i člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 127/10) i članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU O RAZRJEŠENJU NAČELNIKA I ČLANA GRADSKOG STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Razrješuje se Nikola Šimić dužnosti načelnika Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca.

Članak 2.

Razrješuje se Damir Romić dužnosti člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ovo odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-2
Pakrac, 17. lipnja 2013.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.