Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni
glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči iz Pakraca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/17
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.