Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Alen Dumančić, dr. med., za predsjednika,
Nenad Peić, dr. med., za člana,
Zoran Krejči, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/13
URBROJ: 2162-01/01-13-2

U Pakracu, 17. lipnja 2013.g.

Po ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji:
Matija Lukić, dipl. iur. v. r.