>

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik i DVD-a sa područja gradova Lipika i Pakraca za 2013. godinu

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik i DVD-a sa područja gradova Lipika i Pakraca za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Program rada Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik i DVD-a sa područja gradova Lipika i Pakraca za 2013. godinu u dostavljenom tekstu.

2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-03
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.