>

Odluka o korištenju službenih mobitela

Odluka o korištenju službenih mobitela

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), dana 14. lipnja 2013.g. gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU SLUŽBENIH MOBITELA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način korištenja službenih mobitela Grada Pakraca.

Članak 2.

Pravo na korištenje službenih mobitela pripada gradonačelni(ku)ci, zamjenic(i)ama gradonačelnika i službenic(i)ama Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 3.

Pravo na korištenje službenih mobitela imaju slijedeće osobe do visine navedenih mjesečnih iznosa:

– gradonačelni(k)ca – 400,00 kn,
– zamjenic(i)e gradonačelni(ka)ce – 200,00 kn,
– pročelnik(k)ca – 100,00 kn,
– voditelj(ica) Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti – 100,00 kn,
– voditelj(ica) Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije – 100,00 kn,
– voditelj(ica) Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti – 100,00 kn,
– stručni suradni(k)ca za infrastrukturu – 100,00 kn,
– komunalni redar – 100,00 kn,
– voditelj(ica) Vlastitog pogona – 100,00 kn.

Troškove telefonskih usluga koji prelaze iznose iz prethodnog stavka, korisnici snose osobno i to istekom tromjesečja, putem obustave na plaći.

Članak 4.

Za vođenje evidencije, praćenje troškova i obustave na plaći zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o korištenju službenih mobitela od 2. veljače 2009. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/09).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 022-05/13-01/6
URBROJ: 2162-02-01/13-1
Pakrac, 14. lipnja 2013.g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.