Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2012. godini

Na temelju odredbi članka 11.  Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09),  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine donosi

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2012. GODINI

 

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2012. godini.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2012. godini je sastavni dio ovog zaključka i neće biti posebno objavljivan.

Članak 3.

Ovaj zaključak će biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/13-01/05                 Predsjednik:

URBROJ: 2162-06/01-13-03

Pakrac, 26. veljače 2013. g.             Zoran Krejči v. r.