Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09.), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na  20. sjednici, 26. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA NABAVE I UGRADNJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: sustavi OIE), na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Sustavima OIE u smislu ove odluke smatraju se:

  1. sustavi sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje koji se sastoji od:
  • solarni toplinski kolektori – pločasti ili vakumski, nosači solarnih toplinskih kolektora, spremnici tople vode i ostala opreme solarnog kruga: oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), izolirani cjevovod i pribor za postavljanje ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta;
  1. fotonaponski sustav s akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni sustavi/off-grid) koji se sastoji od:
  • fotonaponski moduli, nosači fotonaponskih modula, pretvarači (inverteri) i akumulatori električne energije, ostala oprema fotonaponskog kruga: regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kablovi, pribor za postavljanje i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka;
  1. sustavi s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje koji se sastoji od:
  • spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan), kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni) i pribor za postavljanje ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta;

Sustavi OIE moraju zadovoljavati sve propisane tehničke uvjete sa aspekta sigurnosti, stabilnosti objekta i zaštite osoba.

 Članak 3.

Financijska sredstva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE osiguravaju se u proračunu Grada  Pakraca, te iz drugih izvora.

Članak 4.

Financijska sredstva dodjeljuju se za dio troškova nabave i ugradnje sustava OIE za kuće i stanove (fizičke osobe) te malo i srednje poduzetništvo na području Grada Pakraca u visini koju određuje gradonačelnik Grada Pakraca posebnim aktom za svaku godinu, a broj korisnika sredstava utvrdit će se ovisno o raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Pakraca za tu namjenu.

Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 16% investicijske vrijednosti, odnosno do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kn.

Članak 5.

Postupak subvencioniranja troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Pakraca obuhvaća:

– raspisivanje javnog natječaja;

– prikupljanje prijava na natječaj;

– razmatranje i obradu pristiglih prijava;

– utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja;

– odabir prijava i izradu prijedloga liste prednosti;

– dostava pisanog odgovora podnositeljima prijava o rezultatima natječaja;

– sklapanje ugovora s odabranim prijaviteljima.

JAVNI NATJEČAJ

Članak 6.

Gradonačelnik Grada Pakraca raspisuje javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: natječaj) jednom tijekom kalendarske godine.

Natječaj se objavljuje u lokalnom glasilu  i na web stranici Grada Pakraca.

Tekst natječaja sadrži: predmet natječaja, podatke tko može biti korisnik sredstava, visinu financijskih sredstava koja se dodjeljuju, uvjete i kriterije koje podnositelji prijava moraju zadovoljavati, sadržaj prijave, mjesto podnošenja prijave, način i rok u kojem se prijave dostavljaju, rok i način objave rezultata natječaja, te po potrebi i druge obavijesti.

KORISNICI SREDSTAVA

 Članak 7.

Korisnici sredstava iz članka 3. ove odluke mogu biti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca koje:

– ulažu vlastita sredstva u sustave OIE;

– u posljednje tri godine nisu koristile nepovratna novčana sredstva Grada Pakraca za trošak nabave i ugradnje istog sustava OIE u ukupnom iznosu većem ili jednakom od  5.000,00 kn;

– će ugraditi sustav OIE i održavati ga na objektu koji se nalazi na području Grada Pakraca, a koji će biti funkcionalna cjelina i koji će se sastojati od komponenti iz članka 2. ove odluke.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ

 Članak 8.

Dokumentacija za natječaj sadrži:

– potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Pakraca (prilog 1);

– Izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju dijela troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Pakraca (prilog 2);

– presliku osobne iskaznice za fizičke osobe;

– izvadak iz odgovarajućeg registra za pravne osobe;

– presliku vlasničkog lista za objekt u koji se ugrađuje sustav OIE (potrebno je dostaviti suglasnost svih suvlasnika zgrade);

– dokaz o zakonito izgrađenom objektu (građevini) izdan sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“, br.76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12). Kao dokaz navedenome može se priložiti preslika vlasničkog lista s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole, bez tereta da uporabna dozvola nije priložena, pravomoćna građevinska i uporabna dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja odnosno rješenje o izvedenom stanju, ili drugi odgovarajući akt kojim se dokazuje zakonitost izgrađenog objekta ovisno o tome kad je objekt sagrađen.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana od datuma objave natječaja, osim preslike osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaza o zakonito izgrađenom objektu (građevini) na koji se planira ugradnja sustava OIE.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od podnositelja prijave može se, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka zatražiti, po potrebi, dopuna dokumentacije koju je na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti.

Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za sufinanciranje jednog od sustava OIE koji su predmet natječaja.

Sastavni dio ove odluke su prilozi: 1., 2., 3., 4. i 5.

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

 Članak 9.

Prijava na natječaj podnosi se na Prijavnom obrascu za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Pakraca (prilog 1.). Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju iz članka 8. ove odluke.

Prijave se dostavljaju u roku koji je propisan natječajem.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ne otvaraj – za Natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Pakraca”, preporučenom pošiljkom na adresu navedenu u natječaju.

U roku za dostavu prijave prijavitelj može pisano odustati od natjecanja te istovremeno zatražiti povrat svoje neotvorene prijave.

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet natječaja neće se razmatrati.

KRITERIJI ODABIRA

 Članak 10.

Kriteriji za odabir prijavitelja su:

  1. Tehnoekonomska opravdanost ugradnje sustava OIE na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);
K = Ukupna površina grijanog prostora
Broj korisnika građevine

gdje je K faktor iskorištenja površine.

K<15                    (40 bodova)

15≤K<20              (37 bodova)

20≤K<25              (34 boda)

25≤K<30              (31 bod)

30≤K<35              (28 bodova)

35≤K<40              (25 bodova)

40≤K<45              (22 boda)

45≤K<50              (19 bodova)

50≤K<55              (16 bodova)

55≤K<60              (13 bodova)

60≤K<65              (10 bodova)

K>65                     (7 bodova)

  1. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i drugo (najveći ukupan broj bodova 30);

a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite (stiropor ili kamena vuna) vanjskog zida:

0 cm       (0 bodova)

1-3 cm   (3 bodova)

4-5 cm   (6 bodova)

6-7 cm   (9 bodova)

8-10 cm (12 bodova)

>10 cm  (15 bodova)

b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije:

– jednostruko staklo (0 bodova)

– dvostruko obično staklo (3 boda)

– dvostruko izostaklo (6 bodova)

– dvostruko izostaklo s low-e premazom (9 bodova)

– trostruko izostaklo (12 bodova)

– trostruko izostaklo s low-e premazom (15 bodova)

 

3. Zatečeno stanje sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode (najveći ukupan broj bodova 30);

a) Sustav grijanja:

– energent isključivo na električnu energiju (0 bodova)

– energent loživo ulje (5 bodova)

– energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (10 bodova)

– energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

 

b) Sustav pripreme potrošne tople vode:

– energent isključivo na električnu energiju (15 bodova)

– energent loživo ulje (10 bodova)

– energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (5 bodova)

– energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)

Kriteriji za odabir korisnika navedeni u točkama 1.-3. ovog članka odnose se na fizičke osobe, a kriteriji navedeni u točkama 2. i 3. ovog članka odnose se na pravne osobe.

Ako se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za jedan kriterij, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij računat će se njihova aritmetička sredina.

Ukupan broj odabranih prijavitelja može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, a korisnici sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE bit će oni prijavitelji koji ostvare veći broj bodova bez obzira na vrstu sustava OIE.

LISTA PREDNOSTI

 Članak 11.

Lista prednosti utvrđuje se s obzirom na broj bodova temeljem kriterija iz članka 10. ove odluke.

Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ostvarili veći broj bodova temeljem propisanih kriterija bez obzira na vrstu sustava.

 PROVEDBA POSTUPKA

 Članak 12.

Za provedbu postupka dodjele sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE gradonačelnik Grada Pakraca osniva Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i tri člana koji se imenuju iz redova stručnih  djelatnika te drugih osoba koje mogu pridonijeti radu Povjerenstva.

Zadaće Povjerenstva su:

– prikupljanje i otvaranje zaprimljenih prijava na natječaj;

– utvrđivanje koji prijavitelji ispunjavaju uvjete natječaja;

– obrada pristiglih prijava i utvrđivanje visine subvencioniranja te izrada prijedloga liste prednosti temeljem propisanih uvjeta i kriterija;

– dostavljanje prijedloga liste prednosti gradonačelniku;

– dostavljanje pisane obavijesti prijaviteljima o rezultatima natječaja.

 Članak 13.

Na temelju prijedloga liste prednosti koju podnosi Povjerenstvo, gradonačelnik Grada Pakraca donosi konačnu odluku o odabiru o čemu će prijavitelji biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja natječaja. Rezultati natječaja biti će javno dostupni na web stranici Grada Pakraca.

Članak 14.

Odabrani prijavitelj dužan je, najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke o odabiru, pisanim putem obavijestiti Povjerenstvo o njezinu prihvaćanju. Ako  se u navedenom roku ne očituje, smatrat će se da je odustao od natječaja, bez obzira na potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju troškova nabave i ugradnje sustava OIE na području Grada Pakraca, te će mu biti onemogućeno sudjelovanje na predmetnom natječaju sljedeće godine, a s liste prednosti bit će odabran drugi prijavitelj.

SKLAPANJE UGOVORA

 Članak 15.

Grad Pakrac i odabrani prijavitelj sklapaju na temelju odluke o odabiru ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svezi sa subvencioniranjem troškova nabave i ugradnje sustava OIE, uvjeti i način korištenja Vrijednosnog kupona, rok ugradnje predmetnog sustava te druga prava i obveze koje iz toga proizlaze.

ISPLATA SREDSTAVA

 Članak 16.

Na osnovi ugovora iz članka 15. ove odluke, Grad Pakrac odabranim će prijaviteljima izdati Vrijednosni kupon (prilog 3.) kao instrument plaćanja s određenim rokom važenja.

Prilikom kupnje sustava OIE korisnik sredstava dužan je predati Vrijednosni kupon prodavatelju opreme i usluge ugradnje sustava OIE koji je dužan umanjiti iznos računa za 16% ukupne vrijednosti (sa PDV-om) do najviše 5.000,00 kn.

Dobiveni iznos iz stavka 2. ovog članka iznos je subvencije koju će Grad Pakrac isplatiti prodavatelju opreme i usluge ugradnje na njegov žiro-račun naveden na Vrijednosnom kuponu u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokumentacije iz članka 17. ove odluke.

Nerealizirani Vrijednosni kupon korisnik sredstava dužan je vratiti Gradu Pakrac nakon isteka roka njegova važenja. Ako korisnik sredstava nakon roka važenja ne vrati nerealizirani Vrijednosni kupon Gradu Pakracu, gubi pravo na subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE u sljedeće tri godine ne računajući godinu u kojoj je natječaj raspisan.

Članak 17.

Da bi se isplatio iznos iz članka 16. stavka 3. ove odluke, prodavatelj opreme i usluge ugradnje na adresu Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,  Pakrac, trg bana Josipa Jelačića 18, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– popunjeni Vrijednosni kupon koji je preuzeo od korisnika sredstava;

– izvornik računa ovjeren pečatom i potpisom (ogledni primjerak izgleda računa je prilog 4.);

– zapisnik o izvedenoj ugradnji sustava obnovljivih izvora energije (prilog 5.).

Na osnovi dokumentacije iz stavka 1. ovog članka Grad Pakrac isplatit će sredstva prodavatelju opreme i usluge ugradnje, a detaljnije upute o uvjetima i pravu na korištenje Vrijednosnog kupona, kao i druge potrebne obavijesti bit će dostupne na web stranici Grada Pakraca uz objavljeni natječaj.

NADZOR

 Članak 18.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti koji će ujedno nadgledati proces ugradnje sustava OIE, samostalno ili uz angažman vanjskih stručnjaka odgovarajuće struke i sastaviti zapisnik o očevidu što će ga provesti. Navedenom uredu je odabrani prijavitelj dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu natječajem, te po potrebi i drugu dokumentaciju u vezi s postupkom nabave i ugradnje sustava OIE.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/13-01/14

URBROJ: 2162-6/01-13-01

Pakrac, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.