Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici, održanoj dana 26. veljača 2013. godine donijelo je

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11) u članku 7. stavak 1. u tablici pod tarifnim brojem 4. iza riječi: »građevine«, riječi: »koje se grade na građevnoj čestici postojeće stambene građevine i za potrebe te građevine“ brišu se i dodaje se  tarifni broja 4a. koji glasi :

4a Pomoćne i gospodarske građevine koje za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti grade pravne osobe i obrti kojima je poljoprivreda glavna djelatnost i fizičke osobe – poljoprivrednici u sustavu  poreza na dohodak m3 0,35

Članak 2.

Članak 7. točka 2. mijenja se i glasi:

»Poslovne građevine« su zatvoreni prostori (prostorije) koji su namijenjeni prometu roba, radova i usluga, kao npr. trgovine, prodajni centri i druge građevine slične namjene, servisne građevine (popravak, remont i održavanje), te prostorije za istraživanja i ispitivanja (laboratoriji i druge slične prostorije) osim proizvodnih građevina iz točke 6. ovoga članka;«.

Članak 3.

Članak 7. točka 5. mijenja se i glasi:

»Proizvodne građevine« su zatvoreni prostori (prostorije)  industrijske, zanatske i slične namjene u kojima se obavlja proces  proizvodnje , prerade ili dorade.

Članak 4.

U članku 9. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine  izvan granica građevinskog područja  je 10,00kn/m3 (m2/mI), osim za građevine iz članka 7.  tarifni broj 2.; 2a; 2b. i 3. za koje se utvrđuje vrijednost komunalnog doprinosa  25,00kn/m3.“

Članak 5.

U članku 13. dodaje se drugi stavak koji glasi:

„Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa neće se odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa, ako ima nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.“

Članak 6.

Stavak. 6. članka 16. mijenja se i glasi:

„Uvjeti pod kojima se ostvaruje pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa definirat će se sklapanjem Ugovora o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa s investitorom gradnje.“

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/13-01/02

URBROJ: 2162-06/01-13-02

Pakrac, 26. 02. 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.