Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ 67/08, 48/10, 74/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA

NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/09 i 5/11), članak 27. stavak 1. alineja 10. mijenja se i glasi:

„- u Bolničkoj ulici od Trga dr. Franje Tuđmana do križanja sa Prolazom baruna Trenka (k.č.br. 531 u k.o. Pakrac, kućni broj 51) – smjer kretanja vozila prema bolnici“.

Članak 2.

                U članku 45. stavku 1. alineja 10. mijenja se i glasi:

„- u Bolničkoj ulici na izgrađenom i obilježenom parkiralištu na lijevoj strani kolnika od Trga dr. Franje Tuđmana do križanja i ulaza u Prolaz baruna Trenka k.č.br. 531 u k.o. Pakrac, kućni broj 51), usporedo s osi ceste“.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjivati će se od 1. srpnja 2013. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/13-01/3

URBROJ: 2162-06/01-13-4

U Pakracu, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.