Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 119. st. 3.  i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školstvu (“Narodne novine”126/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IMENOVANJU

ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

                U Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac imenuju se:

            – Morena Mandić iz Badljevine,

            – Jelena Hihlik iz Pakraca,

            – Tomislav Novinc iz Pakraca.

Članak 2.

                Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 602-02/13-01/1

URBROJ: 2162-01/01-13-02

U Pakracu, 26. veljače 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.