Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine,  donijelo je

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

                U članku 17. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 7/09 i 1/11) dodaje se stavak četvrti koji glasi:

                „Rješenje o plaćanju komunalne naknade neće se donijeti, ako je njegovo donošenje utemeljeno na podnesku obveznika plaćanja, ukoliko isti ima nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu temeljem komunalne naknade ili po bilo kojoj drugoj osnovi.“

Članak 2.

                Ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 363-01/13-01/5

Urbroj: 2162-06/01-13-1

U Pakracu, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.